bau cu

Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 23/4/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện Gia Viễn, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2021-2026 ở 07 đơn vị bầu cử

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nho Quan, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử XEM  CHI TIẾT TẠI ĐÂY