bau cu

Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc công bố danh dách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử XEM  CHI TIẾT TẠI ĐÂY