bau cu

Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 26/4/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Kim Sơn

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 09 đơn vị bầu cử

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 09 đơn vị bầu cử XEM TẠI ĐÂY