bau cu

Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 23/4/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2021-2026 ở 07 đơn vị bầu cử

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 07 đơn vị bầu cử XEM  CHI TIẾT TẠI ĐÂY