bau cu

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 01/6/2021 Chi tiết tại đây