bau cu

Nghị quyết số 112/QĐ-UBBC ngày 26/4/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử XEM TẠI ĐÂY