bau cu

Nghị quyết số 19/NQ-UBBC ngày 22/4/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 09 đơn vị bầu cử

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 09 đơn vị bầu cử XEM TẠI ĐÂY