bau cu

Số 306/TTCS-TTTH ngày 17/05/2021 của Cục Thông tin cơ sở

Về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hổi khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bội nội vụ

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Số 144/UBND-VP7 ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử

Số 09-HD/BTGTU ngày 22/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 23/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia

Kế hoạch về triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương

Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu , thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nghị quyết Liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ

Chỉ thị Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/11/2020 của Quốc hội

Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị

Chỉ thị của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Nghị quyết quy định, chi tiết hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Nghị quyết về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc hội ban hành

Kế hoạch số 03/KH-STTTT, ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Kế hoạch số 01/KH-HDPH ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật

Kế hoạch về tuyên, truyền phổ biến về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 09 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh Ủy Ninh Bình

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban tuyên giáo Trung ương

Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu  Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 về việc phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2).