bau cu

Số 144/UBND-VP7 ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử

Số 09-HD/BTGTU ngày 22/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 23/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch số 03/KH-STTTT, ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Kế hoạch số 01/KH-HDPH ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật

Kế hoạch về tuyên, truyền phổ biến về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 09 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh Ủy Ninh Bình

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026