bau cu

Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biệu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Nội dung chi tiết : Tải về