bau cu

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/06/2015; Nghị quyết số 188/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Nội dung chi tiết: Tải về tại đây