bau cu

Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 23/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết Kế hoạch tại đây:

- Kế hoạch số 72/KH-BCĐ

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3