bau cu

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nội dung chi tiết: Tại đây