bau cu

Số 09-HD/BTGTU ngày 22/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết Văn bản tại đây